Category: Hướng dẫn sử dụng

Cách post data API

Hướng dẫn cách post data từ website hay hệ thống khác vào Callsales Link webhook: {domain}/api/a...

Cách dữ liệu từ contact form của wordpress qua callsales

Hướng dẫn cách kết nối data từ form 7 của wordpress vào Callsales CRM Đầu tiên download fil...

Hướng dẫn gửi tin nhắn Zalo

Cách gởi tin nhắn ZNS từ hệ thống khác qua FasterCRM. Lựa chọn mẫu tin nhắn trong template...

Hướng dẫn tạo mã QR code

Cách tạo mã QR code qua FasterCRM. Gửi dữ liệu bằng link API: {domain}/api/create_qr_code (Ví d...