Cách tạo mã QR code qua FasterCRM.

Gửi dữ liệu bằng link API: {domain}/api/create_qr_code (Ví dụ: https://testcrm.fastercrm.vn/api/create_qr_code) kèm tham số theo mẫu:

{
    “title”: <string>,
    “content”: <string>,
    “redirect_url”: <string>
}
  • Ví dụ tạo QR code không chuyển hướng:
{
    “title”: “Ma giam gia”,
    “content”: “ABC123”,
    “redirect_url”: “”
}
  • Ví dụ tạo QR code chuyển hướng sang url tùy chọn:
{
    “title”: “Kiem tra quet ma”,
    “content”: “”,
    “redirect_url”: “https://abc.xyz”
}

Khi post data hệ thống FasterCRM cần có Authorization token dạng Bearer, thông số này  được lấy trong tài khoản admin của CRM. Mỗi một CRM sẽ có một token khác nhau

cach lay token trong fastercrm

Code PHP minh họa:

<?php
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => ‘https://democall.fastercrm.com/api/create_qr_code’,
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => ”,
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => ‘POST’,
  CURLOPT_POSTFIELDS =>'{“title”:”Ma giam gia”, “content”:”acx12″, “redirect_url”:”https://democall.fastercrm.com/”}’,
  CURLOPT_HTTPHEADER => array(
    ‘Content-Type: application/json’,
    ‘Authorization: Bearer c42a33e37a441840a65e6f6c10703cdd7a669b4fde4de95de750d2’
  ),
));
$response = curl_exec($curl);
curl_close($curl);
echo $response;
Dữ liệu trả về:
[
    {
        “id”: 51,
        “title”: “Ma giam gia”,
        “content”: “acx12”,
        “image_url”: “https://democall.fastercrm.com/uploads/qr-code/2023-11-27/51.png”, // link ảnh mã QR code vừa tạo
        “redirect_url”: “https://democall.fastercrm.com/”,
        “count”: 0, // số lần quét mã
        “created_at”: “2023-11-27 13:21:03”,
        “updated_at”: “2023-11-27 13:21:03”,
        “deleted_at”: null
    }
]

 

FasterCRM - Giải pháp nuôi dưỡng khách hàng Tiềm Năng và tăng khách hàng Trung Thành

📌 Fanpage Callsales.vn: https://bit.ly/3z1BSEG

☎ Tổng đài:1900998845, Hotline: 0908 606 456

Zalo/whatapp/viber: 0908.606.456

Inbox tư vấn miễn phí: https://m.me/FasterCRM

Địa chỉ: 188/5/12A Tô Ngọc Vân, P.Linh Đông, TP.Thủ Đức, TP.HCM