Cách gởi tin nhắn ZNS từ hệ thống khác qua FasterCRM.

Lựa chọn mẫu tin nhắn trong template có sẵn:

Template mẫu zalo zns

Xem các tham số cần cung cấp:

Tham số: (phone,  template_id, oa_id, customer_name, schedule_time, address, booking_code)

Khi post data hệ thống FasterCRM cần có Authorization token dạng Bearer, thông số này  được lấy trong tài khoản admin của CRM. Mỗi một CRM sẽ có một token khác nhau

cach lay token trong fastercrm

Gửi dữ liệu bằng link API: {domain}/api/send_zalo_zns (Ví dụ: https://testcrm.fastercrm.vn/api/send_zalo_zns) kèm tham số theo mẫu.

Ví dụ minh họa

code PHP:

<?php
$curl = curl_init();

$token=”c42a33e37a441840a65e6f6c10703cdd7a669b4fde4de95de750d2332ab9″; //Token đươc lấy trong admin hệ thống

$domain=”https://testcrm.fastercrm.com”;

$postdata=array(“phone”=>”0908606456”,  “template_id”=>286683,  “oa_id”=>697760101785891234,  “customer_name”=>”Nguyen”,  “schedule_time”=>”20/10/2023”, “address”=>”188 TO Ngoc Van”, “booking_code”=>”11234”);

curl_setopt_array($curl, array(
CURLOPT_URL => $domain.’/api/send_zalo_zns’,
CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
CURLOPT_ENCODING => ”,
CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
CURLOPT_TIMEOUT => 0,
CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
CURLOPT_CUSTOMREQUEST => ‘POST’,
CURLOPT_POSTFIELDS =>json_encode($postdata),
CURLOPT_HTTPHEADER => array(
‘Content-Type: application/json’,
‘Authorization: Bearer ‘.$token
),
));
$response = curl_exec($curl);
curl_close($curl);
echo $response;
NodeJs:
var https = require(‘follow-redirects’).https;
var fs = require(‘fs’);
var options = {
‘method’: ‘POST’,
‘hostname’: ‘testcrm.fastercrm.com’,
‘path’: ‘/api/send_zalo_zns’,
‘headers’: {
‘Content-Type’: ‘application/json’,
‘Authorization’: ‘Bearer c42a33e37a441840a65e6f6c10703cdd7a669b4fde4de95de750d2332ab9’
},
‘maxRedirects’: 20
};
var req = https.request(options, function (res) {
varchunks= [];
res.on(“data”, function (chunk) {
chunks.push(chunk);
});
res.on(“end”, function (chunk) {
varbody=Buffer.concat(chunks);
console.log(body.toString());
});
res.on(“error”, function (error) {
console.error(error);
});
});
var postData = JSON.stringify({
“phone”: “0908606456”,
“template_id”: “286683”,
“oa_id”: “697760101785891234”,
“customer_name”: “Nguyen”,
“schedule_time”: “20/10/2023”,
“address”: “188 TO Ngoc Van”,
“booking_code”: “testet”
});
req.write(postData);
req.end();

Code cURL:

curl –location ‘https://democall.fastercrm.com/api/send_zalo_zns’ \
–header ‘Content-Type: application/json’ \
–header ‘Authorization: Bearer c42a33e37a441840a65e6f6c10703cdd7a669b4fde4de95de750d2332ab9’ \
–data ‘{“phone”:”0908606456″, “template_id”:”286683″, “oa_id”:”697760101785891234″, “customer_name”:”Nguyen”, “schedule_time”:”20/10/2023″,”address”:”188 TO Ngoc Van”, “booking_code”:”testet” }’

 

FasterCRM - Giải pháp nuôi dưỡng khách hàng Tiềm Năng và tăng khách hàng Trung Thành

📌 Fanpage Callsales.vn: https://bit.ly/3z1BSEG

☎ Tổng đài:1900998845, Hotline: 0908 606 456

Zalo/whatapp/viber: 0908.606.456

Inbox tư vấn miễn phí: https://m.me/FasterCRM

Địa chỉ: 188/5/12A Tô Ngọc Vân, P.Linh Đông, TP.Thủ Đức, TP.HCM